Till startsidan

Publicerad: 28 August 2018

Veeljemesïetelh

Veeljemesïetelh viskes veeljemisnie rïjhkebeajjan, plaave veeljemisnie laantedigkiereeremasse jïh veelkes veeljemisnie tjïeltereeremasse jïh Europa-parlameentese.

Dah veeljemesïetelh seamma stoeredahke jïh materijaale utnieh. Golme såarhth veeljemesïetelh gååvnesieh veeljemisnie:

Krirrieveeljemesïetelh

Veeljemesïetelinie krirrien nomme men kandidaatehts.

Nommeveeljemesïetelh

Veeljemesïetelinie dovne krirrien nomme jïh kandidaati nommh.

Gåaroes veeljemesïetelh

Veeljemesïetelh gusnie ij krirrien nomme jallh kandidaati nommh.

Other languages