Till startsidan

Mandaate joekedimmie

Gosse leeneståvroe gaajhkh tjaatsestimmieh ryökneme maahta mandaatejoekedimmiem krirriej gaskem aelkedh.

Heerremh krirride

Guktie meatan åadtjoeh mandaatejoekedimmesne årrodh rïjhkebiejjieveeljemisnie jïh veeljemisnie Europa-parlameentese tjuara krirrie unnemes njieljie proseenth låhkoste luhpie tjaatsestimmieh abpe laantesne. Jis krirrie rïjhkebiejjieveeljemisnie åådtjeme unnemes luhkiegöökte proseenth tjaatsestimmijste veeljemegievlesne krirrie åådtje meatan årrodh joekedimmesne dehtie tjïrkes mandaatijste dennie veeljemegievlesne.

Laantedigkiereeremeveeljemisnie tjuara krirrie unnemes golme proseenth luhpie tjaatsestimmijste abpe laantedigkesne jis edtja meatan årrodh mandaatejoekedimmesne. Tjïeltereeremeveeljemisnie tjuara krirrie 3 proseenth veeljemegievliejuekeme tjïeltine jïh 2 proseenth tjïeltine gusnie idtji veeljemegievlide juekieh jis edtja meatan årrodh mandaatejoekedimmesne.

Mandaatejoekedimmie krirriej gaskem

Voestes dah tjïrkes mandaath joekedidh jïh dan mænngan jalkedimmiemandaath. Dah tjïrkes mandaath joekede våaroemisnie dah tjaatsestimmieh krirrieh åådtjeme fïerhtene veeljemegievline.

Dïhte ryöknemevuekie maam nuhtjie dejtie tjïrkes mandaatide joekedidh gohtje “dïhte jalkedamme oddetallevuekie”.

Veeljeme Europa-parlameentese

Veeljeme Europa-parlameentese gaajhkh mandaath tjïrkes jïh abpe laante akte veeljemegievlie.

Other languages