Till startsidan

Publicerad: 28 februari 2019

Omval i Falun 7 april - information till partier

Här finns information gällande partier, kandidater och valsedlar vid omvalet i Falun 2019.

Valprövningsnämnden har den 6 februari 2019 beslutat att omval ska genomföras till kommunfullmäktige i Falun. 

Valmyndigheten har beslutat att valdagen ska vara den 7 april 2019. 

Valprövningsnämndens beslut på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Generellt går ett omval till som ett ordinarie val, men vissa regler skiljer sig åt.

Vad gäller för partier?

De partier som var anmälda till det ordinarie valet är också automatiskt anmälda till omvalet. Inga nya partier kan anmäla deltagande.

Vad gäller för kandidater?

En kandidat som anmäldes av ett parti och som genom en kandidatförklaring godkänt kandidatur till det ordinarie valet har också automatiskt samtyckt i omvalet.

En kandidat som samtyckte till att kandidera för ett parti i det ordinarie valet har också automatiskt samtyckt till kandidatur vid omvalet.

Nya kandidater kan samtycka för omvalet.

Vad gäller för kandidatlistor och namnvalsedlar?

Kandidatlistor och namnvalsedlar som trycktes vid valet gäller även vid omvalet.

Kandidater kan tas bort, läggas till eller byta plats på listan

Om ett parti önskar ändra i sin kandidatlista för omvalet ska en ny namnvalsedel beställas och tryckas. Kandidater kan tas bort, läggas till eller byta plats på namnvalsedeln. Det kan vara aktuellt om kandidater t.ex. flyttat till eller från kommunen, avlidit eller bytt partitillhörighet.

Är det ett parti med registrerad partibeteckning ska också de tillkomna kandidaterna anmälas och partiet ska lämna in en kandidatförklaringen för dessa kandidater.

Ska kandidaterna inte vara anmälda, eller om partiet inte har registrerad partibeteckning, så gäller att en samtyckesblankett ska lämnas in senast den 5 april 2019.

Anmälan av nya kandidater senast 4 mars

Anmälan av tillkomna kandidater och inlämning av nya förklaringar ska ske senast den 4 mars 2019.

Blankett 288_3 Samtycke (pdf, 32 kB)

Blankett 213_9 Förklaring (pdf, 30 kB)

Beställning av nya valsedlar senast 4 mars

Även nya valsedlar ska beställas senast den 4 mars om de ska hinna tryckas och levereras före omvalet.

Beställning och Manuskript ska lämnas in till Länsstyrelsen Dalarna. Ytterligare information gällande beställning av valsedlar publiceras på val.se inom kort.

Blankett Manuskript (excel, 22 kB)

Blankett 209_5 Beställning valsedlar (pdf, 46 kB)

Samma behöriga beställare gäller för omvalet som vid det ordinarie valet. Partiet kan dock lämna in en ny uppgift om behörig beställare. Kontakta i så fall Länsstyrelsen i Dalarna.

Kostnader för namnvalsedlar

Partier som hade rätt till namnvalsedlar på statens bekostnad vid det ordinarie valet har rätt till en ny fri kvot i omvalet. Det är partier som valdes in i Falu kommunfullmäktige vid valet 2014 detta gäller. Den fria kvoten är enligt vallagen tre gånger antalet röstberättigade i valområdet, dvs 137 000 valsedlar.

För partier som inte har rätt till namnvalsedlar på statens bekostnad, samt för partier som har den rätten men vill beställa fler, kostar namnvalsedlar att beställa.

Avgift för valsedlar

Avgiften för valsedlar är uppdelad i en fast del och en rörlig del.

Den fasta delen omfattar igångsättningskostnaden vid tryckeriet för varje unik typ av valsedel. Den rörliga delen omfattar papper, tryckning, emballage och frakt och fastställs per 1 000 valsedlar.

  • Den fasta delen är 750 kr per lista för valsedlar med svart tryck och för färgat tryck är den fasta avgiften 1 400 kr per lista.
  • Valsedlar, rörlig del, för svart tryck 47 kr per 1 000 valsedlar. Valsedlar, rörlig del, för färgat tryck 59 kr per 1 000 valsedlar.

Valsedlar trycks endast i jämna tusental. Partier som har rätt till fria valsedlar men önskar beställa fler än den fria kvoten betalar endast priset per 1 000 valsedlar. Dvs. startavgiften täcks av den fria kvoten.

Utläggning av partivalsedlar

På samtliga ställen där väljare kan rösta i omvalskommunen ska röstmottagarna enligt vallagen lägga ut partivalsedlar, dvs. valsedlar med partiets namn. Detta gäller de partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen fick 1 % av rösterna, och de som är invalda i den aktuella församlingen.

Partier ska ha begärt utläggning

Begäran som inkom vid ordinarie valet gäller även vid omvalet, dvs. följande partiers partivalsedlar kommer läggas ut i alla lokaler i Falun: M, S, MP, C, SD, V, KD, L, Fi och Falupartiet.

Alla övriga kommuner i Sverige ska också enligt vallagen erbjuda förtidsröstning för röstberättigade som vill rösta på annan ort. Samma partivalsedlar läggs ut i dessa röstningslokaler. Plats och öppettider för förtidsröstning bestäms av varje kommun och publiceras på val.se.

I samtliga röstmottagningsställen lägger röstmottagarna även ut blanka valsedlar. En sådan kan användas att skriva partiets namn, och – om partiet inte har låst lista – även en kandidat.

Lägga ut namnvalsedlar

Samtliga partier ansvarar själva för att lägga ut namnvalsedlar där väljarna kan rösta. Partierna kan lägga ut både i Falu kommun och i röstningslokaler för förtidsröstning i andra kommuner. 

Viktiga datum i omvalet

Datum

Händelse

4 mars

Sista dag för partier med registrerad partibeteckning att anmäla ytterligare kandidater samt inkomma med förklaringsblanketter för dessa.


Sista dag för samtliga partier som önskar att inkomma med ny valsedelsbeställning samt manuskript. Valsedlarna levereras så snart som möjligt efter tryck.

8 mars

30 dagar före valdagen. Röstlängden fastställs och röstkort skickas till alla röstberättigade. Röstkorten ska vara utdelade senast då förtidsröstningen startar.

28 mars

10 dagar före valdagen. Förtidsröstningen startar. Förtidsröstning sker i samtliga kommuner i Sverige.

5 april

2 dagar före valdagen. Sista dag för tillkommande kandidater att lämna samtycke.

7 april

 Valdag för omvalet.

 

Ytterligare information

På Valmyndighetens webbplats www.val.se kommer mer information att publiceras för väljare och partier.

Valmyndigheten nås på telefon 010-57 57 000,
e-post: registrator@val.se 

Länsstyrelsen i Dalarna nås på telefonnr 010-225 00 00,
e-post: val.dalarna@lansstyrelsen.se