Publicerad: 11 september 2020

Anmäla deltagande i val

Om ett parti vill delta i ett val ska det anmäla det till Valmyndigheten senast 30 dagar före valdagen. Vissa partier är dock automatiskt anmälda.

Partiets anmälan om att delta i val ska ha kommit in till Valmyndigheten senast 30 dagar före valdagen.

Partier som är automatiskt anmälda till nästa val

  • Ett parti som vid förra valet blev representerat i den beslutande församling som valet gäller (riksdag, kommun­fullmäktige, region­fullmäktige, Europa­parlamentet). Om partiet fick mandat i riksdagen är det automatiskt anmält till samtliga val till region- och kommun­fullmäktige samt nästa val till Europa­parlamentet.
    Om partiet fick mandat i övriga församlingar är det bara automatiskt anmält till den församlingen.
  • Ett parti som har registrerat sin partibeteckning och anmält samtliga kandidater till valet.

Partier som måste anmäla sitt deltagande

Partier som inte uppfyller kriterierna för att bli automatiskt anmälda till valet måste skicka in en anmälan om deltagande.

Blankett Anmäl deltagande i val 287-4 (pdf, 37 kB)

I anmälan ska partiet ange uppgifter om partibeteckning, det vill säga det namn inklusive eventuell symbol som partiet vill ha på valsedeln.

Partibeteckningen behöver inte vara registrerad hos Valmyndigheten, men du kan läsa om vilka regler som gäller för en partibeteckning på sidan Krav på partibeteckning.

Vid extra val eller omval

Vid extra val ska anmälan kommit in senast 30 dagar före valdagen.

Vid omval kan inte nya partier delta. De partier som var anmälda vid det ordinarie valet är automatiskt anmälda till omvalet.

Anmälan är offentlig handling

Partiets anmälan blir en offentlig handling när den kommer in till Valmyndigheten. Det gäller alla dokument i anmälan.

Valmyndigheten granskar anmälan

Valmyndigheten granskar anmälan för att partiets namn och symbol inte ska kunna förväxlas med något annat parti. Valmyndigheten gör alltså inte någon bedömning av partiets politik eller partiprogram. Vi fattar beslut och meddelar partiet.

Om Valmyndigheten fattar beslut om att registrera partiets anmälan om deltagande i val kungörs beslutet i Post- och Inrikes tidningar och på val.se.

Om du vill överklaga ett beslut

Valmyndighetens beslut att registrera partiets anmälan om deltagande kan överklagas av ”den som beslutet angår”. Det kan till exempel vara ett annat parti med liknande namn och som anmält deltagande i samma val. Det är Valprövningsnämnden som avgör om den som överklagar har rätt att överklaga.

Vill du överklaga ett beslut om registrering av en anmälan om deltagande ska du göra det skriftligt till Valmyndigheten senast en vecka efter att beslutet meddelats.

Det är Valprövningsnämnden som prövar överklagandet, fattar beslut och meddelar personen eller partiet. Valprövningsnämndens beslut kan inte överklagas.

Valprövningsnämndens webbplatslänk till annan webbplats